Aplink mokyklą...

images/stories/joomrotator/Fasadas2016.jpg
images/stories/joomrotator/krepsiniokors.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziema2ss.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziemass.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas4kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas5kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas6kors.jpg

Bendravimo ir bendradarbiavimo įtaka mokinių mokymosi sėkmei

Print
PDF

nemunelioradviliskioherbas150px-kalvarija_coaSpalio 22 d. mokykloje lankėsi grupė Kalvarijos savivaldybės pedagogų, kurie domėjosi mūsų mokyklos patirtimi, kurią galėtų pritaikyti savo savivaldybėje. 2017 m. mokykloje buvo atliktas NMVA išorės vertinimas, kurio metu 4 (labai gerai) lygiu įvertinta mokyklos tinklaveika, tad mokykla nutarė pasidalyti patirtimi, kaip kurti ugdymo procesą, grįstą bendravimo ir bendradarbiavimo sėkme.

Netradicinės pamokos, kurios vyko tądien mokykloje, grįstos Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo metodika, Bendrosiomis programomis, Geros mokyklos koncepcija, Lietuvos valstybės švietimo strategija, mokyklos strateginiu ir veiklos planais, mokyklos vizija. Dienos tikslas - skatinti patirtinį, kūrybinį, interpretacinį mokymąsi, kuriantį giluminius teorijos ir praktikos ryšius, susietus su realiu gyvenimu, bendrąjį ugdymą grįsti tarpusavio pasitikėjimu, bendradarbiavimu.

Svečiai turėjo galimybę dalyvauti mokymosi procese, kuris vyko ne mokykloje. Šešias integruotas pamokas vedė ne tik „savi" mokytojai, bet ir socialiniai partneriai: skaitytojų klubo „Ad astra" narė S. Šalkauskienė, Biržų J. Bielinio viešosios bibliotekos Nemunėlio Radviliškio padalinio vyr. bibliotekininkė L. Šmatienė, Latvelių girininkijos girininkas A. Trybė, kultūrinio darbo organizatorė D. Matusevičienė. Kad svečiai nesijaustų vieniši ir nepaklystų mūsų miestelyje, jiems buvo paskirti „mentoriai", kurie supažindino su miestelio bei mokyklos erdvėmis.

st1

Netradicinių pamokų metu 1-10 klasių mokiniai, bendradarbiaudami skirtingose amžiaus grupėse, naudodamiesi IKT, žemėlapiais ir kitomis mokymo priemonėmis, turėjo įvairiose Nemunėlio Radviliškio erdvėse, surasti 6 mokymosi postus, atlikti dalykines: anglų kalbos -matematikos, chemijos - informacinių technologijų, biologijos - kūno kultūros, pasaulio pažinimo ir lietuvių kalbos, muzikos ir istorijos užduotis.

st2

st3

st4

st8

st5

Veiklos metu svečiai „fieldwork" metodu stebėjo ugdymo procesą: nuo mokymosi uždavinio formulavimo, iki įsivertinimo.

st6

Grįžę prie kavos puoduko kartu su partneriais ir mokytojais aptarė, kaip vienoje pamokoje naudojami aktyvūs mokymo metodai, turinys glaudžiai susietas su mokinių turima patirtimi, gyvenamąją aplinka, interesais, žiniomis, informacinių technologijų naudojimu, dalyko gebėjimais ir bendrosiomis kompetencijomis, partnerišku bendradarbiavimu, vyravo geri mokinių santykiai, pasidalytoji lyderystė, aiškūs susitarimai dėl darbo tvarkos, aiškūs vertinimo kriterijai.

p2220150rr

Mokyklos direktorė E. Timukienė akcentavo, kad dėl savo mokinių sėkmės mokykla kryptingai kuria ir plėtoja partnerystės ir mokymosi vieniems iš kitų kultūrą: svečiai, buvę mokiniai ir darbuotojai, socialiniai partneriai, „mentoriai" ir kt. įneša indėlį į mokyklos formalųjį ir neformalųjį gyvenimą, asmeninių, kūrybinių, mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo ir socialinių kompetencijų ugdymą, mokytojų profesinį tobulėjimą.

Socialinė pedagogė A. Grigienė