Aplink mokyklą...

images/stories/joomrotator/Fasadas2016.jpg
images/stories/joomrotator/krepsiniokors.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziema2ss.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziemass.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas4kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas5kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas6kors.jpg

Tėvų susirinkimas

Print
PDF

susirinkimasVasario 5 d. mokykloje vyko visuotinis mokinių tėvų ir mokyklos tarybos susirinkimas. Susirinkusiuosius pasveikino merginų ansamblis, vadovaujamas mokytojos Z. Beliakienės. Mokyklos direktorė E. Timukienė pristatė direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitą. Pasidžiaugė vykdoma dalykų integracija, projektine veikla, Vaiko individualios pažangos stebėsenos sistema, mokinių pasiekimais olimpiadose ir konkursuose, apžvelgė NMPP ir PUPP rezultatus, džiaugėsi labai geru mokyklos mikroklimatu, mokyklos bendruomenės gerosios patirties sklaida. Supažindino su 2020 metų kryptimis, siekiais, prioritetais – įtraukiojo ugdymo stiprinimas siekiant ugdymo kokybės.

Mokytoja V. Vaitaitytė apžvelgė I pusmečio ugdymosi rezultatus, palygindama kiekvienos klasės pažangą, lankomumą, ugdymo kokybę.

dir

Socialinė pedagogė A. Grigienė kalbėjo, apie lankomumo problemas, kokia socialinė, pedagoginė pagalba teikiama mokykloje, kaip įgyvendinamas patyčių prevencijos projektas Olweus.

Į klausimus apie mokinių maitinimą atsakinėjo maitinimo paslaugą teikiančios individualios įmonės savininkė S. Balčiūnienė bei A. Tilindytė – apie ikimokykliniame skyriuje vykdomą maitinimą.

Pavaduotoja ūkio reikalams M. Džėjytė-Storberg apžvelgė 2019 metų bibliotekos, ugdymo karjerai vykdomas veiklas bei svarbiausius pirkinius, atliktus remonto darbus, planuojamus darbus 2020 metams.

Mokyklos tarybos pirmininkė J. Mulokienė kartu su tėvais išsakė lūkesčius dėl mokyklos veiklos tobulinimo.

Dėkojame tėveliams už aktyvų dalyvavimą ir bendradarbiavimą.