Aplink mokyklą...

images/stories/joomrotator/Fasadas2016.jpg
images/stories/joomrotator/krepsiniokors.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziema2ss.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziemass.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas4kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas5kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas6kors.jpg

Laisvos darbo vietos

Print
PDF
I. Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams darbo vietai užimti (Skelbimo Nr. 1.; Skelbimo data: 2018 m. liepos 13 d.)

1. Įmonės, įstaigos pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas.

Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinė mokykla, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Adresas: Santakos g. 2, Nemunėlio Radviliškis, Biržų r. LT-41444, įm. Kodas 190594563.

2. Pareigybė, kuriai skelbiamas konkursas

Pareigybės paskirtis – organizuoti mokykloje atliekamas ūkines operacijas, vykdyti viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas, rūpintis turto saugumu, jo atnaujinimu ir pildymu, organizuoti ir prižiūrėti tiesiogiai pavaldaus aptarnaujančio personalo darbą. Gebėti rengti reikalingus mokyklos vidaus tvarkomuosius, informacinius dokumentus, savarankiškai vykdyti kitas mokyklos direktoriaus perduotas funkcijas, tvarkyti ūkio dalies dokumentaciją, dalyvauti rengiant ir vykdant įvairius projektus, kontroliuoti ekonomišką materialinių vertybių naudojimą, planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, analizuoti, sisteminti ir vertinti ūkio darbų rezultatus.

4. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

• turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą, arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.
• išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimus, civilinį, darbo, profesinės etikos kodeksus, korupcijos prevencijos, viešojo administravimo, viešųjų pirkimų, darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymus.
• išmanyti savivaldos ir biudžeto veiklos principus.
• išmanyti strateginio ūkinės veiklos planavimo metodiką, gebėti organizuoti darbą, rengiant ūkinės veiklos planus, tvarkas ir programas.
• gebėti rengti teisės aktus, kitus informacinius, organizacinius ir tvarkomuosius dokumentus, turėti raštvedybos pagrindus.
• mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programų paketu („Ms Word", „Excel", „Outlook", „Internet Explorer", elektroniniu paštu), naudotis naujomis ryšių ir kitomis organizacinėmis technikos priemonėmis.
• turėti ne mažesnę kaip vienerių metų viešojo administravimo ar vadovavimo asmenų grupei patirtį.
• gerai mokėti lietuvių kalbą.
• gebėti dirbti komandoje, spręsti konfliktus, glaustai pateikti informaciją, būti komunikabiliam, nešališkam, žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas.

5. Privalumai:

• panašaus darbo patirtis.
• geri informacinių technologijų naudojimosi įgūdžiai (Multimedia, Microsoft Office: Word, Excel, Powerpoint).
• geri dokumentų valdymo bei archyvavimo įgūdžiai.
• bent vienos užsienio kalbos mokėjimas.
• priešgaisrinės saugos pažymėjimas.
• darbų saugos pažymėjimas.
• civilinės saugos pažymėjimas.
• energetikos darbuotojo kvalifikacijos pažymėjimas (atsakingas už šilumos ir elektros ūkį).
• vairuotojo pažymėjimas ir galimybė naudotis asmeniniu transportu.
• viešųjų pirkimų įstatymo išmanymas.
• mokyklos veiklos darbo ypatumų išmanymas.
• Nemunėlio Radviliškio seniūnijos gyventojas.

6. Kokius dokumentus būtina pateikti:

• prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
• asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
• išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
• kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams ir šių dokumentų kopijas.
• gyvenimo aprašymą.
• užpildytą pretendento anketą (priedas nr. 1).

7. Dokumentai priimami adresu: Biržų r. Nemunėlio Radviliškis, Santakos g. 2, LT-41444 asmeniškai, siunčiami elektroniniu paštu: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it arba registruotu laišku iki 2018 metų liepos 27 d. 15 val. kiekvieną darbo dieną nuo 8 iki 17 valandos.

8. Pretendentų atrankos būdas - pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis; apie kvietimą dalyvauti pokalbyje pretendentai informuojami asmeniškai telefonu.

9. Informacija teikiama - Biržų r, Nemunėlio Radviliškis, Santakos g. 2, LT-41444, telefonu: 8 450 55174, elektroniniu paštu: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

10. Darbo sutartis: neterminuota.

11. Darbo užmokestis: mokamas pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą.

II. Ekonomikos ir verslumo pagrindų mokytojo darbo vietai užimti

1. Mokyklos pavadinimas: Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinė mokykla;
2. Pareigybės pavadinimas: ekonomikos ir verslumo pagrindų mokytoja(as);
3. Darbo sutarties rūšis: neterminuota;
4. Darbo krūvis: 1 val.;
5. Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:
 • ekonomikos ir verslumo pagrindų aukštasis išsilavinimas,
 • mokytojo kvalifikacija, suteikianti teisę mokyti 9 klasės mokinius ekonomikos ir verslumo pagrindų.
6. Dokumentai pateikiami:
 • prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
 • gyvenimo aprašymas;
 • pedagoginę patirtį atspindintys dokumentai: kvalifikacijos pažymėjimai, rekomendacijos, projektinė veikla, metodinė veikla, turimos parengtos metodinės priemonės, savianalizė (dirbusiems pedagoginį darbą);
 • pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija;

7. Pretendentų dokumentai pateikiami asmeniškai arba skanuoti el. p. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it mokyklos raštinėje darbo dienomis nuo 8:00 val. iki 15:00 val. arba siunčiami registruotu laišku adresu: Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinė mokykla, Santakos g. 2, LT-41444. Telefonai pasiteirauti 8 450 55174 arba 8 450 55175.

III. Psichologo darbo vietai užimti

1. Mokyklos pavadinimas: Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinė mokykla
2. Pareigybės pavadinimas: psichologas
3. Darbo sutarties rūšis: neterminuota;
4. Darbo krūvis: 5.75 val.
5. Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:
 • aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė) bei ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau nei 240 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų); 
 • gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams; 
 • gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant mokyklos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones; 
 • gebėjimas bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas.

7. Dokumentai pateikiami:

 • prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
 • gyvenimo aprašymas;
 • pedagoginę patirtį atspindintys dokumentai: kvalifikacijos pažymėjimai, rekomendacijos, projektinė veikla, metodinė veikla, turimos parengtos metodinės priemonės, savianalizė (dirbusiems pedagoginį darbą);
 • pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija;

8. Pretendentų dokumentai pateikiami asmeniškai arba skanuoti el. p. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it mokyklos raštinėje darbo dienomis nuo 8:00 val. iki 15:00 val. arba siunčiami registruotu laišku adresu: Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinė mokykla, Santakos g. 2, LT-41444. Telefonai pasiteirauti 8 450 55174 arba 8 450 55175.Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (pretendento anketa 1 priedas.docx)Pretendento anketaPretendento anketa16 Kb