Olweus

Print

OlweusNorvegijoje sukurta ir jos autoriaus bei patyčių tyrimų pradininko ir eksperto prof. Dan Olweus vardu pavadinta programa 2008 m. atkeliavo ir į Lietuvos mokyklas. D. Olweus, tyręs agresyvų vaikų elgesį Norvegijoje, sukūrė ir pagrindė savo teorijas apie patyčių mitus ir realybę. Olweus programa buvo ir tebėra sėkmingai taikoma Norvegijos, JAV, Švedijos, Islandijos, Anglijos, Škotijos, Airijos, Olandijos, Vokietijos, Australijos, Japonijos mokyklose.

Olweus programos tikslas – mažinti patyčias mokykloje, mokant personalą pastebėti, atpažinti bei tinkamai reaguoti į patyčias.

JAV veikiantis Smurto tyrimų ir prevencijos centras paskelbė „Olweus" programą viena iš 12 efektyviausių smurto prevencijos programų pasaulyje.

Mūsų mokykla Olweus patyčių prevencijos programą įgyvendina nuo 2013 metų. Šešerių metų laikotarpyje net du kartus mokykloje buvo atliktas Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro auditas, siekiant įvertinti, kaip mokyklos bendruomenė įgyvendina projektą.

Nuo 2018 metų mokykla sertifikuota kaip OPKUS (Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema), kurios tikslas – išlaikyti Olweus patyčių prevencijos programos nuostatas ir užtikrinti programoje taikomų priemonių tęstinumą.

Olweus programa yra integrali mokyklos ugdymo proceso dalis, saugumo sąvoka yra įkomponuota mokyklos vizijoje – „Saugi, kūrybiška, bendruomeniška mokykla", 2016–2020 metų mokyklos strateginiame plane pirmasis tikslas yra „Mokymosi pagalbos organizavimas". Priemonės, skirtos mokinių saugumo ugdymui, numatytos mokyklos veiklos ir ugdymo planuose, pagalbos specialistų, mokytojų, klasių vadovų veiklos planuose, apie projektą informuojami mokyklos darbuotojai, tėvai, mokyklos savivalda. Mokykla skatina mokinių dalyvavimą neformaliojo vaikų švietimo veiklose, projektuose, socialinėse, kultūrinėse veiklose, olimpiadose, varžybose, konkursuose, kurių metu ugdomi mokinių lyderystės ir kiti gebėjimai, elgesio, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai.

Kadangi mokykla sėkmingai integravo OPKUS į bendrą mokyklos gyvenimą, ji tapo veiksminga patyčių prevencijos priemone, prisidėjo prie teigiamo mokyklos įvaizdžio kūrimo bendruomenėje, todėl gruodžio 9 d. Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamentas pakvietė mus ir dar tris Lietuvos mokyklas nusifilmuoti ir pasidalyti patirtimi šalies mastu, kaip diegiama Olweus programa, koks yra mokyklos administracijos, mokytojų ir kitų darbuotojų vaidmuo, kas yra sunkiausia, kaip pasikeitė mokinių elgesys, ko išmoko kiekvienas programos dalyvis?

olweus2019

Apie saugios ir sveikos mokyklos kūrimą kalbėjo mokyklos direktorė Edita Timukienė, socialinė pedagogė, VI ir VII kl. vadovė, Audronė Grigienė, tėvų atstovė Ingrida Kubilienė, mokinių savivaldos prezidentas Gabrielius Timukas, V ir VIII kl. bei MSG grupės vadovė Irena Mizarienė, Olweus projekto instruktorė, Biržų „Kaštonų" pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė, Vilma Simėnienė.

Taigi, visos mokyklos bendruomenės rūpestis - kurti saugią aplinką, kurioje neliktų vietos patyčioms!

Projekto koordinatorė Audronė Grigienė